Oferujemy usługi w zakresie generalnego wykonawstwa na podstawie projektów otrzymanych od inwestora.

Zakres prac generalnego wykonawcy obejmuje:

  • zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót branżowych i personelu niezbędnego do realizacji inwestycji zgodnie z przepisami i wiedzą techniczną
  • zapewnienie pełnego bezpieczeństwa zarówno w zakresie obowiązków wykonawcy jak i inwestora, w tym: zabezpieczenie budowy, zapewnienie warunków socjalnych, sporządzenie planu BIOZ, monitorowanie i zapobieganie zagrożeniom w trakcje realizacji budowy, dbanie o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na placu budowy, w tym personelu inwestora
  • dostawę, odbiór i prawidłowe składowanie materiałów, w zależności od ustaleń możemy również realizować inwestycję z materiałów powierzonych przez inwestora
  • dostawę sprzętu niezbędnego do realizacji inwestycji
  • zapewnienie wszelkich odbiorów i sprawdzeń potwierdzonych stosownymi dokumentami, niezbędnych do oddania inwestycji do użytkowania
  • zapewnienie obsługi geodezyjnej, geotechnicznej, dendrologicznej, archeologicznej, saperskiej- w zależności od potrzeb
  • sporządzenie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do oddania inwestycji do użytkowania