Podczas realizacji inwestycji budowlanych istnieje wiele zagrożeń dla Inwestora, począwszy od obowiązków nałożonych przepisami prawa jak i wynikających z umów cywilnych, które mogą za sobą nieść konsekwencje finansowe, a nawet odpowiedzialność karną.

Bardzo ważny jest wybór rzetelnej firmy wykonawczej i osób sprawujących nadzór nad robotami aby uniknąć potencjalnych zagrożeń takich jak:

  • kary finansowe nakładane przez organy kontroli ( Nadzór Budowlany, Straż Pożarną, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna), które mają możliwość kontrolowania budowy, nakazu dostosowania do wymagań, a nawet jej wstrzymania w przypadku stwierdzenia zagrożenia
  • konsekwencje finansowe wynikające z kar umów cywilno-prawnych spowodowanych opóźnieniem terminu realizacji inwestycji, a co za tym idzie niedotrzymaniem przez inwestora zobowiązań
  • odpowiedzialność karna z powodu wypadku na budowie lub niedopełnienia obowiązków nałożonych prawem, które spoczywają nie tylko na kierowniku budowy, ale w niektórych sytuacjach również na Inwestorze.

Naszym priorytetem jest najwyższa jakość świadczonych usług, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników procesu budowlanego i osób zatrudnionych przy realizacji inwestycji budowlanej. Dbamy o dobrą organizację pracy, korzystne warunki zatrudnienia oraz o bezpieczeństwo na budowie, które pozwalają zwiększyć wydajność pracy.

Nasza firma otrzymała dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie „Bezpieczna budowa 2010″ organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy we Wrocławiu.

Nagrodadyplom